Parrocchia San Pietro Frascati
Parrocchia San Pietro Frascati

PARROCO

Mons. Raffello TORELLI

Tel. 06.9420238

E-Mail sacrocuoregf@hotmail.it

VICE PARROCO

Don Marek Burnos

Tel. 06.9420238

 

ALTRI SACERDOTI

Don Mark Pinto

Don Cornelius